2024 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“
zrs

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracija kviečia Zarasų miesto seniÅ«nijos bendruomenines organizacijas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), likus nepaskirstytų lėšÅ³ po pirmojo kvietimo teikti paraiškas.

 
Kvietimui skiriama lėšÅ³ suma – 535,87 Eur.  Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 350 Eur.
 
Paraiškos priimamos nuo 2022 m. spalio 13 d. iki 2022 m. spalio 26 d. 15.00 val.
 
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-289 (toliau – Aprašas), kuris paskelbtas Teisės aktų registre, adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/72e9ae80d50611ec8d9390588bf2de65.
 
Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešÅ³jų poreikių tenkinimo.
 
Galimi pareiškėjai:
übendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
üjei konkrečioje Savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba Savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, pareiškėjais gali bÅ«ti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme;
Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšÅ³ naudojimo projektui įgyvendinti sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
 
Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:
1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišÅ³ asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu.
2. Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas).
3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra).
4. Veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu  Nr. XIV–314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida).
5. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešÄ…sias paslaugas ar susijusi su viešÅ³jų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios bÅ«ti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos.
6. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultÅ«rinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kÅ«rybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
7. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešÅ³jų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali bÅ«ti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšÅ³.
 
Išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Aprašo VII skyriuje „Veiklų finansavimas ir kontrolė“.
 
Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
 
Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimų biuro antspaudu) kopijas:
1. Pareiškėjo steigimo dokumento (religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre.
2. Jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos.
3. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą).
4. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.
5. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutartį, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą.
6. Projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo).
7. Kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
 
Dokumentų, nurodytų 1 ir 3 punkte, kopijas pateikti privaloma. Dokumentų, nurodytų 2, 4 ir 5 punkte, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas.
 
Paraiška pateikiama pasirinkus vieną iš bÅ«dų:
-originalą pateikiant Savivaldybės administracijai (adresas: Sėlių a. 22, Zarasai, vieno langelio kabinete). Paraiška turi bÅ«ti tvarkingai susegta ir pasirašyta vadovo ar tinkamai įgalioto asmens;
-elektroniniu paštu [email protected], laiško temos laukelyje nurodant – 1.1.6. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui. Pasirašyta paraiška turi bÅ«ti pateikta vienoje pdf rinkmenoje (faile).
Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi bÅ«ti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.
Kitais bÅ«dais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos.
 
Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.
 
Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel.: 8 (385) 30731, el. paštas: [email protected].
 
Nuorodos į dokumentus:
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)?289 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“
 
Paraiškos forma (Aprašo 1 priedas).
Sąmatos forma (Paraiškos priedas).
Pavyzdinė deklaracijos forma (Aprašo 5 priedas)
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 
Zarasų rajono savivaldybės administracija


2 priedas
1 priedas
Deklaracija

2022-10-18
MERĖ
Nacionalinis miškasodis „Kad giria žaliuotų“
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?