2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Dėl ugdymosi šeimoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašÄ… ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rÅ«pintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas bÅ«ti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

 

Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rÅ«pintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rÅ«pintojų) rašytinį sutikimą, ir pasirinkta ugdymo įstaiga sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.

 

Jei tėvai pageidauja, kad jų vaikas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (bÅ«tų ugdomas) šeimoje, prašymas dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir reikiami dokumentai pasirinkti iš įsakyme pateikto sąrašo įstaigos vadovui turi bÅ«ti pateikti nuo einamųjų metų balandžio 15 d. iki birželio 1 d. (mokyklų vadovai apie gautus prašymus informuoja Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyrių).
 
Mokyklos vadovui pateikiami šie dokumentai:
 
1. Tėvų (globėjų, rÅ«pintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo.
 
2. Užpildytas ugdymosi įgyvendinimo tvarkos aprašo klausimynas tėvams ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų (1 priedas).
 
3. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą).
 
4. Vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas).
 
5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ar įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rÅ«pintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.
 
6. Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiÅ«ros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rÅ«pintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.
 
Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą ugdymo įstaiga, pasitelkdama reikalingus specialistus, įvertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį.
 
Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprÅ«pins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins ugdymo įstaiga, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.
 
Daugiau informacijos – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus tel. (8 385) 37 179 arba el. paštu [email protected]
 

Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus informacija

 


Zarasų rajono savivaldybė 2023-04-04 11:31:16
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?