2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Kviečiame susipažinti su Zarasų rajono savivaldybės 2022–2030 metų strateginio plėtros plano prioritetais

Šio strateginio plėtros plano tikslas – suplanuota, nuosekli ir rezultatyvi Zarasų rajono plėtra.

 

Zarasų rajono savivaldybės 2022–2030 metų strateginiame plėtros plane išskirta rajono vizija „Zarasų rajonas – patraukli erdvė darbui ir inovatyviam verslui, gyvenimui ir kurortiniam poilsiui, su išplėtota ekonomine ir socialine infrastruktÅ«ra, bendradarbiaujančių ir iniciatyvių žmonių bendruomene, kultÅ«ros ir kultÅ«rinio turizmo plėtra, sveika ir saugia išorės veiksniams aplinka“.


Siekiant įgyvendinti numatytą viziją, plane išskirti 4 prioritetai.

 

I prioritetas. Pažangios, konkurencingos ir tvarios ekonominės plėtros skatinimas.
 
Zarasų rajono savivaldybės investicinės aplinkos patrauklumo ir ekonominio potencialo didinimo srityje numatoma paruošti ekonominei bei verslo plėtrai esamas ar apleistas buvusias pramonės bei komercines teritorijas, pašalinant inžinerinės infrastruktÅ«ros trÅ«kumus ir taikant priemones, mažinančia neigiamą ekonominės veiklos poveikį aplinkai, parengti ir pristatyti jas investuotojams. Šie veiksmai bus vykdomi kaip kompleksiniai funkcinės zonos VIZA elementai, skirti investicijų pritraukimui bei darbo vietų kÅ«rimo skatinimui.
 
Verslo plėtra bus palaikoma plėtojant viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, gerinant darbo jėgos kokybę ir jos mobilumą. Bus teikiama parama verslo plėtrai, metodinė ir techninė pagalba verslo įmonėms ir verslininkams, ugdomas gyventojų, ypač jaunimo ekonominis ir socialinis verslumas, finansinis raštingumas naudojant įvairias institucines formas bei metodus.
 
Zarasai turi didelį potencialą kultÅ«rinio ir aktyvaus poilsio turizmo srityje, tai sąlygoja rekreaciniai ištekliai, jau sukurta kultÅ«rinio turizmo ir aktyvaus poilsio infrastruktÅ«ra, susiformavę turistų srautai. Vystant turizmo sektorių, bus plėtojamas aktyvaus poilsio paslaugų ir pramogų, pažintinio, vandens turizmo infrastruktÅ«ra.
 
Žemės Å«kio sektorius Zarasų rajone išliks svarbia ekonominės veiklos dalimi, bus siekiama išlaikyti esamą žemės Å«kio produkcijos gamybos struktÅ«rą.
 
II prioritetas. Gyvenimo kokybės gerinimas, plėtojant paslaugų kokybę ir prieinamumą.
 
ViešÅ³jų paslaugų kokybė ir prieinamumas yra vienas iš pagrindinių gyvenimo kokybės elementų. Šiuo metu vykstantys aktyvÅ«s procesai viešÅ³jų paslaugų teikimo srityje („TÅ«kstantmečio mokyklų“ programa, sveikatos priežiÅ«ros tinklo reforma, perėjimas nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų ir kt.) sąlygoja paiešką bÅ«dų, kaip pasinaudoti galimybėmis modernizuoti socialinės apsaugos, sveikatos priežiÅ«ros, švietimo, sporto, kultÅ«ros įstaigų infrastruktÅ«rą, diegti šiose įstaigose inovacijas, informacines sistemas bei elektronines paslaugas, pritraukti jaunus, kvalifikuotus specialistus į Zarasų rajono savivaldybę, didinti neformaliojo švietimo prieinamumą, skatinti gyventojų sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą, užtikrinti socialinę apsaugą visoms labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, kurti vaikui ir šeimai palankią aplinką.
 
KultÅ«ros srityje bus vystomos partnerystės su kitais sektoriais (sveikatos, švietimo, verslo ar kt.) ir vietos bendruomene, siekiant didinti kultÅ«ros ir meno įstaigų veiklos kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Labai svarbu panaudoti susiformavusį kÅ«rybinių industrijų potencialą, ypač meno srityje, kuriant ir stiprinant meno rezidencijas, plėtojant neformalųjį švietimą meno srityje, pasitelkiant meno sektorių turizmo paslaugų plėtrai. Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės turi tapti kultÅ«rinių iniciatyvų plėtotojai ir mokymosi visą gyvenimą iniciatoriais.
 
Viena iš pagrindinių tikslinių grupių yra žmonės su negalia. Jų aptarnavimui bÅ«tų vykdomas infrastruktÅ«ros pritaikymas universalaus dizaino principu.
 
Bus teikiamas prioritetas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai, sudarytos sąlygos alternatyvių stacionariai globai socialinių paslaugų vystymui: dienos centrai, „apsaugotas bÅ«stas“, savarankiško gyvenimo namai, socialinės reabilitacijos centrai, grupinio gyvenimo namai, „atokvėpio paslauga“ – trumpalaikė socialinė globa, vaikų krizių centrai ir pan.
 
III prioritetas. Darnios aplinkos ir modernios viešosios infrastruktÅ«ros vystymas.
 
Siekiant darnios aplinkos rajone, bus didinamas mažiau taršių energijos šaltinių panaudojimas ir atliekų tvarkymas, vykdomas aplinkosauginis gyventojų švietimas, individualių rÅ«šiavimo konteinerių naudojimo plėtra, didesnis dėmesys skiriamas žaliųjų plotų priežiÅ«rai, saugojimui ir plėtrai. Tam pasitarnaus viešÅ³jų erdvių sutvarkymas, miestų ir miestelių centrinių aikšÄių atnaujinimas ir pritaikymas rekreacijai bei turizmui.
 
Viešosios infrastruktÅ«ros plėtros srityje Zarasų rajono savivaldybė gerins kelių infrastruktÅ«ros bÅ«klę.
 
Vystant rajono viešÄ…ją infrastruktÅ«rą, bus plėtojama apšvietimo infrastruktÅ«ra kaimiškose vietovėse, kas didintų gyventojų saugumą, plėtojami energijos efektyvumą didinantys pastatų modernizavimo projektai, vandens tiekimo ir buitinių bei paviršinių nuotekų infrastruktÅ«ros plėtros projektai, naudojami bei skatinama naudoti alternatyvius ir atsinaujinančius energijos šaltinius, plėtojamas ekologinių inovacijų atsiradimas bei naudojimas.
 
IV prioritetas. Atsakinga bendruomenė ir piliečiams atvira savivalda.
 
Viešojo valdymo efektyvumo didinimo srityje bus gerinama informacinių technologijų bazė, diegiamos įvairios programos, atnaujinami Zarasų rajono savivaldybės ir įstaigų interneto tinklalapiai, tobulinamos teikiamos elektroninės paslaugos. Bus siekiama lygių teisių įgyvendinimo, korupcijos mažinimo, administracinės naštos mažinimo, tobulinamas teritorinis, finansinis bei strateginis planavimas, vykdomi Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, politikų, Zarasų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų ir vadovų mokymai, organizuojamas kvalifikacijos kėlimas.
 
Bus skatinamas Zarasų rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių, su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimas, bendradarbiavimas su Zarasų rajono savivaldybės administracija bei kitomis šalies ir užsienio jaunimo organizacijomis. Svarbu tai, kad bus skatinamas jaunų žmonių įsikÅ«rimas rajone gerinant bÅ«stų įsigijimo sąlygas, skiriant žemės sklypus bÅ«sto statybai.
 
Siekdama didinti nevyriausybinio sektoriaus įtrauktį, Zarasų rajono savivaldybė skatins aktyviai veikti nevyriausybines, bendruomenines, jaunimo organizacijas, jaunimo neformalias grupes, plėtos mobilų darbą su jaunimu, steigs atviras jaunimo erdves ar centrus, skatins jaunimo verslumą, didins jo užimtumą, taikant naujus, inovatyvius metodus.
 
Kiekvienam prioritetui įgyvendinti numatyti tikslai, uždaviniai bei priemonės, kuriais sprendžiamos dokumento rengimo metu įvardintos Zarasų rajono problemos.
 
Zarasų rajone iki 2030 metų bus kuriama investicijas skatinanti aplinka, didinamas rajono turistinis patrauklumas, plėtojamas pažangus žemės ūkio vystymas, stiprinamas socialinių paslaugų sektorius, gerinama gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, ugdoma besimokanti ir aktyvi bendruomenė, stiprinamas kultūros sektorius bei vietos savivalda, skatinamas tvarus rajono vystymas.
 
Kiekvienam prioritetui įgyvendinti numatyti tikslai, uždaviniai bei priemonės, kuriais sprendžiamos dokumento rengimo metu įvardintos Zarasų rajono problemos.

Zarasų rajone iki 2030 metų bus kuriama investicijas skatinanti aplinka, didinamas rajono turistinis patrauklumas, plėtojamas pažangus žemės ūkio vystymas, stiprinamas socialinių paslaugų sektorius, gerinama gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, ugdoma besimokanti ir aktyvi bendruomenė, stiprinamas kultūros sektorius bei vietos savivalda, skatinamas tvarus rajono vystymas.
 
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija
Nuotraukos
Zarasų rajono savivaldybė 2023-03-01 12:51:48
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?