2024 m. vasario 23 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Zarasų krašto muziejaus direktoriaus pareigoms užimti

Zarasų rajono savivaldybė

 Skelbimo nr.: 89533

Skelbimo data: 2023-07-11
Skelbimas galioja iki: 2023-07-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų krašto muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Direktorius (papildomai nustatytas darbo užmokesčio koeficientas didinamas 20 proc.)
Pareiginės algos koeficientas: 14.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,604.00
Darbo vieta (miestas): Zarasai
Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų krašto muziejų galima rasti internetiniame tinklalapyje https://www.zarasumuziejus.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
 
Zarasų rajono savivaldybės mero
 
2019 m. kovo 29 d. potvarkiu
 
Nr. P(2.1 E)-10
 
(2023 m. liepos 3 d. potvarkio Nr. P(2.1 E)-120 redakcija)
 
 
 
ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS
 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS (PAREIGYBĖ)
 
1. Zarasų krašto muziejaus direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė priskiriama įstaigų vadovų grupei (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kodas pagal pareigybių klasifikatorių – 134908).
 
2. Pareigybės lygis – A1.
 
3. Pareigybės paskirtis – įstaigos veiklai organizuoti, nuostatuose nustatytų tikslų ir funkcijų vykdymui užtikrinti.
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus rajono Savivaldybės merui.
 
II SKYRIUS
 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 
5.1. aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultÅ«ros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;.
 
5.2. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), interneto naršyklėmis ir vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Teams ar kt.);
 
5.3. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;
 
5.4. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancÅ«zų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibÅ«dintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 
5.5. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 
5.6. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultÅ«ros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešÅ³jų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultÅ«ros ministro įsakymu, KultÅ«ros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultÅ«ros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. Ä®V-884 „Dėl KultÅ«ros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“ bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 
5.7. bÅ«ti susipažinęs su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (1954 m. UNESCO KultÅ«ros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija ir jos Pirmasis bei Antrasis protokolai, 1970 m. UNESCO Nelegalaus kultÅ«ros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija, 1995 m. UNIDROIT Pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultÅ«ros objektų konvencija, 2003 m. UNESCO Nematerialaus kultÅ«ros paveldo išsaugojimo konvencija, 2005 m. UNESCO Konvencija dėl kultÅ«ros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksas);
 
5.8. bÅ«ti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą.
 
 
III SKYRIUS
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 
6.1. vadovauja Muziejui ir atsako už jo veiklą;
 
6.2. pagal nustatytą pareigybių sąrašÄ… ir neviršydamas nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus priima į darbą ir atleidžia Muziejaus darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
 
6.3. nustato Muziejaus darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), tarnybinių atlyginimų priedus bei priemokas, vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršijant darbo užmokesčio fondo;
 
6.4. skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
 
6.5. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
 
6.6. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniarašÄius, darbo grafikus, saugos ir sveikatos instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;
 
6.7. Muziejaus vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, sudaro sandorius;
 
6.8. užtikrina Muziejaus finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
 
6.9. užtikrina saugias darbuotojų darbo sąlygas;
 
6.10. leidžia Muziejaus veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja Muziejaus interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais amenimis;
 
6.11. užtikrina savo ir kitų Muziejaus darbuotojų tarnybinės veiklos skaidrumą;
 
6.12. nagrinėja asmenų prašymus, pasiÅ«lymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiÅ«lymams įgyvendinti;
 
6.13. naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį ir programų sąmatose nustatytoms priemonėms finansuoti;
 
6.14. užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
 
6.15. stebi, analizuoja, vertina Muziejaus veiklą ir rengia bei teikia nustatytas Muziejaus veiklos ataskaitas Zarasų rajono savivaldybės tarybai ir (ar) merui;
 
6.16. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms Muziejaus programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 
6.17. tvirtina Muziejaus padalinių nuostatus, Muziejaus organizacinę struktÅ«rą ir pareigybių sąrašÄ…, kitus veiklai užtikrinti skirtus dokumentus;
 
6.18. tvirtina veiklos planus, ekspozicijų ir parodų teminę struktūrą, parengtus publikuoti leidinius;
 
6.19. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų teisėtą vykdymą;
 
6.20. vykdo kitas funkcijas, numatytas Muziejaus nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.
 
IV SKYRIUS
 
ATSAKOMYBĖ
 
7. Šias pareigas einantis darbuotojas už darbo pareigų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 
____________________
 
Dokumentų pateikimo bÅ«das: el. bÅ«du (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Zarasų rajono savivaldybė 2023-07-13 09:53:53
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?