2023 m. gruodžio 3 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Skelbimas galioja iki 2023 m. rugsėjo 13 d.

 

Pareigybės aprašymas:

Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017-02-01 įsakymu Nr. 2-7, punktu Nr. 4.

 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Viešosios bibliotekos) Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas yra struktÅ«rinio padalinio vadovas.

 

2. Pareigybės lygis – A2.

 

3. Pareigybės paskirtis. Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą vykdant įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas skyriaus funkcijas: užtikrinti universalaus dokumentų fondo, atitinkančio Zarasų rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultÅ«rinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes, formavimą, fondų apskaitą dirbant su Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos programa (toliau – LIBIS), vykdyti Viešosios bibliotekos teritorinių struktÅ«rinių padalinių fondų priežiÅ«rą ir teikti konsultacinę pagalbą ir, pagal poreikį, kartu su administracija organizuoti bibliotekininkų kompetencijos ugdymui skirtus renginius, studijuoti ir skleisti bibliotekų patirtį fondų formavimo klausimais.

 

4. Pareigybės pavaldumas. Skyriaus vedėjas yra pavaldus Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriui (toliau – Viešosios bibliotekos direktoriui).

 

II. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį bibliotekininkystės ir bibliografijos, komunikacijos ir informacijos, humanitarinių ar socialinių mokslų studijų universitetinį išsimokslinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimu;

 

2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bibliotekoje ar kitoje su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje; ne mažesnę kaip 1 metų vadybinio darbo patirtį.

 

2.3. bÅ«ti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą, KultÅ«ros ministerijos teisės aktais, Bibliotekos bei skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus, žinoti Viešosios bibliotekos funkcionavimo principus ir strateginius tikslus.

 

2.4. išmanyti raštvedybos taisykles;

 

2.5. gerai mokėti lietuvių kalbą;

 

2.6. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancÅ«zų ar vokiečių).

 

2.7. turėti gerus informacijos paieškos pagrindus, mokėti įvertinti ir analizuoti gautą informaciją; gebėti atlikti sudėtingas užduotis, kurioms įvykdyti reikalingas sugebėjimas apibendrinti ir analizuoti gautą medžiagą, gebėti prognozuoti komunikacijos ir informacijos procesus, taikyti inovatyvius veiklos metodus;

 

2.8. turėti gerus darbo kompiuteriu ir kita biuro įranga įgÅ«džius, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer (ar kitomis naršyklėmis) programomis, biuro įranga.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

3.1. planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, kad skyriaus uždaviniai ir funkcijos bÅ«tų atliekami laiku ir gerai, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina reikiamą darbo organizavimą, darbo drausmę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą bei kiekvieno darbuotojo atsakomybę už jam pavestų darbų vykdymą, įvertina jų teikiamas pastabas ir pasiÅ«lymus, teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą, teikia pasiÅ«lymus Viešosios bibliotekos direktoriui dėl skyriaus darbo organizavimo, skyriaus darbuotojų darbo sąlygų, darbo planavimo, skatinimo bei drausminimo, kvalifikacijos kėlimo ir mokymo, planuoja, analizuoja, apibendrina skyriaus veiklą, rengia metinius darbo planus ir metines tekstines darbo ataskaitas ir nustatyta tvarka atsiskaito administracijai; derina su buhalterija ir Viešosios bibliotekos direktoriumi naujų dokumentų įsigijimui skiriamų lėšÅ³ panaudojimą, kas ketvirtį pateikia ataskaitą apie valstybės biudžeto lėšÅ³ panaudojimą, teikia dokumentus: sąskaitas-faktÅ«ras, priėmimo-perdavimo, dovanų ir nurašymo aktus ir apskaitytų dokumentų ataskaitas buhalterijai, koordinuoja skyriaus veiklą su kitais bibliotekos skyriais, varko ir saugo skyriaus dokumentus.

 

3.2. dalyvauja viešosios bibliotekos komplektavimo tarybos ir kitose direktoriaus sudarytų komisijų veiklose.

 

3.3. dalyvauja Viešosios bibliotekos skyrių ir teritorinių struktÅ«rinių padalinių planiniuose fondo patikrinimuose.

 

3.4. administruoja Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS) programą – visus posistemius, atsako už LIBIS elektroninio katalogo formavimą: vadovaudamasi LIBIS centro nurodymais, koreguoja žinių bazę; įveda naujus šaltinius ir tiekėjus; redaguoja elektroninį katalogą, šalindama klaidingus įrašus ir inventorius, importuoja reikšminius žodžius, eksportuoja įrašus į suvestinį katalogą, kuria (redaguoja) paieškos langus, atsako už LIBIS Komplektavimo posistemio kÅ«rimą, duomenų tikslumą, administruoja LIBIS Skaitytojų kontrolės posistemį:tvarko bibliotekų sistemos duomenis, kuria (naikina) vartotojus, kuria (naikina) roles, suteikia (riboja) vartotojų teises, esant bÅ«tinybei keičia vartotojų slaptažodžius, administruoja Skaitytojų aptarnavimo posistemį: suteikia vartotojų administravimo teises, sukuria vardus bei slaptažodžius, administruoja bibliotekos vartotojų duomenis, nustato darbo dienas, redaguoja koduotus duomenis, kontroliuoja apskaitą ir ataskaitas.

 

3.5. konsultuoja ir moko dirbti bibliotekos darbuotojus su LIBIS posistemiais.

 

3.6. organizuoja centralizuotos bibliotekos sistemos fondo komplektavimą ir tvarkymą, atsako už naujų įvairių laikmenų dokumentų kompiuterizuotą kaupimą, sutvarkymą, sisteminimą ir paskirstymą: kontroliuoja automatizuotos dokumentų apsaugos elementų diegimo darbą: naujai gautuose dokumentuose įklijuojamų individualių skaitmeninių brÅ«kšninių kodų tvarką, kontroliuoja naudojimui įsigyjamų dokumentų paruošimą: antspaudavimą, inventorinimą, klasifikavimą, barkodavimą, sisteminimą, dokumento šifro nustatymą, formuoja naujų dokumentų perdavimo lydrašÄius, kontroliuoja dokumentų siuntų, kartu su lydrašÄiais bei parengtomis bibliografinio aprašo kortelėmis (kur reikalinga) perdavimą pasirašytinai į Viešosios bibliotekos skyrius ir struktÅ«rinius padalinius.

 

3.7. atsako už periodinių leidinių prenumeratą.

 

3.8. kompiuterizuotai tvarko centralizuotos bibliotekų sistemos vieningo fondo apskaitą, bendrąją ir padalinių fondo apskaitos knygas.

 

3.9. formuoja ir spausdina einamųjų metų inventoriaus knygą, saugo elektroninę versiją.

 

3.10. sudaro ir spausdina rekataloguotų dokumentų inventoriaus knygą.

 

3.11. kontroliuoja ir prižiūri Skyriaus kortelinio tarnybinio katalogo tvarkymą.

 

3.12. analizuoja viešosios bibliotekos ir struktÅ«rinių padalinių dokumentų sudėtį ir panaudojimą, analizuoja trÅ«kstamų dokumentų sąrašus, numato konkrečias priemones komplektavimui gerinti.

 

3.13. kontroliuoja aktų dovanotiems dokumentams surašymo tvarką.

 

3.14. kontroliuoja dokumentų nurašymo tvarką, nustatyta tvarka priima Viešosios bibliotekos skyrių ir struktÅ«rinių padalinių dokumentų nurašymo aktus.

 

3.15. surašo aktus naujai gautiems defektuotiems spaudiniams.

 

3.16. organizuoja centralizuotos bibliotekų sistemos fondo formavimo, fondo panaudojimo tikslingumo tyrimus: anketavimą, apklausas ir kitus, skyriaus kompetencijai priskirtose srityse, tyrimus.

 

3.17. teikia metodinę pagalbą: apmoko naujus darbuotojus, konsultuoja struktÅ«rinių padalinių ir kitų žinybų bibliotekų darbuotojus fondų komplektavimo ir tvarkymo klausimais, dalijasi gerąja patirtimi: rengia ir skaito pranešimus seminarų, konferencijų metu.

 

3.18. rÅ«pinasi skyriaus įvaizdžiu ir leidybine veikla: rašo straipsnius į spaudą, internetinę žiniasklaidą apie skyriaus veiklą, rengia ir dalyvauja rengiant skyriaus paslaugoms populiarinti skirtus leidinius.

 

3.19. inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus spaudiniams ir kitų laikmenų dokumentams pirkti.

 

3.20. pildo mėnesio darbo grafikus ir teikia Viešosios bibliotekos direktoriui juos tvirtinti. Esant reikalui, pavaduoja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnįjį bibliotekininką šeštadienį ar pirmadienį, pagal patvirtintą mėnesio darbo grafiką.

 

3.21. vykdo kitus teisėtus Viešosios bibliotekos administracijos pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis tam, kad bÅ«tų pasiekti Viešosios bibliotekos strateginiai tikslai.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:


4.1. už operatyvų ir kokybišką direktoriaus įsakymų, pavedimų, sprendimų ir nutarimų vykdymą.

 

4.2. už operatyvų ir kokybišką dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbo organizavimą:

 

4.3. už LIBIS elektroninio katalogo turinį ir skaitytojų duomenų bazės kokybę;

 

4.4. už darbo apskaitos dokumentų pildymą ir pateikiamų duomenų tikslumą, išsamumą, patikimumą.

 

4.5. už spaudinių ir kitų dokumentų fondo komplektavimo ir tvarkymo profesionalumą.

 

4.6. už tinkamą patikėtų materialinių vertybių išsaugojimą. Apie esamus skyriaus technikos gedimus laiku informuoja direktorių.

 

4.7. už darbo drausmės ir darbo laiko, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, sveikatos saugos reikalavimų laikymąsi.

 

4.8. už bibliotekos apskaitos politikos gairių laikymąsi.

 

4.9 už funkcijų numatytų šiame pareigybės aprašyme nevykdymą ar netinkamą vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 

Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

 

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 

Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

 

Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašÄ… (nurodyti dalykines savybes);

 

Užpildyti pretendento anketą.

 

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Kita informacija

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

 

Pretendentų atrankos bÅ«das – testas žodžiu (pokalbis). Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 385 52801), el. paštu [email protected]


Zarasų rajono savivaldybė 2023-08-31 16:53:34
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?