2024 m. birželio 22 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį
zrs

 

 

Kviečiame Zarasų rajono savivaldybės bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį.

 
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas).
 
Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga  (toliau – Priemonės konsultantas).
 
Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšÅ³ suma 2023 m. – 10 056 Eur.
 
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 1 000 eurų.
 
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 3 000 eurų.
 
Priemonės tikslas – skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešÅ³jų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.
 
Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos[1], kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, turinčios Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija.
 
Paraiškos priimamos nuo 2023 m. gegužės 19 d. iki 2023 m. birželio 12 d. 23:59 val.
 
 
Paraiškai taikomi reikalavimai:
-   Paraiška turi bÅ«ti užpildyta lietuvių kalba (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.
- Pildoma tik elektroninė paraiškos forma, kuri pateikiama .pdf formatu su visais privalomais priedais elektroniniu paštu [email protected] Priemonės konsultantui. Kitais bÅ«dais ar priemonėmis (ne elektroniniu paštu) pateikta paraiška nebus vertinama.
-  Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, priimama ir vertinama tik paskutinė iki paraiškos pateikimo termino pateikta paraiška.
-  Pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.
-  Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.
Konkursui teikiama:
 
1. Pasirašyta paraiška.
2. Pasirašyta sąmata.
3.  Pareiškėjo steigimo dokumento kopija (t.y. įstatų kopija);
4. Dokumentą (pvz., įgaliojimą), patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
5.  Laisvos formos veiklos ataskaita, jei pareiškėjas veikia trumpiau nei metus (t.y. nuo 2023 m. sausio mėn.);
6.  Projekto partnerio sutikimas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) - Aprašo 7 priedas;
7. Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti (pvz., projekto komandos gyvenimo aprašymai (CV) kvalifikacijos pagrindimui). 
 
Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu: [email protected] Esant didesnės talpos dokumentams – per www.wetransfer.com sistemą. Kitais bÅ«dais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
 
Paraiškos bus registruojamos ir pareiškėjai el. paštu gaus paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas ir tolimesnė eiga.
 
Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:
 
1.  Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišÅ³ asmenų ir neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 
2.  Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei tiems, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, Ä¯traukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems, teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 
3.  Veikla, skirta organizacijos narių gebėjimų stiprinimui, bendradarbiavimui su vietos valdžios institucijomis, advokacijai ir bendruomenės interesų atstovavimui įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesą (bendruomenės narių dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose savivaldybėje; pasiÅ«lymų rengimas ir teikimas savivaldybės tarybai; bendruomenės skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimas, finansinio raštingumo ir projekto paraiškų rašymo gebėjimų stiprinimas;); veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 
4.   Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešÄ…sias paslaugas ar susijusi su viešÅ³jų paslaugų teikimu. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali bÅ«ti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšÅ³;
 
5. Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultÅ«rinė ir švietėjiška veikla, siekiant pasidalinti gerąja patirtimi ir (ar) užmegzti bendradarbiavimą su kitomis bendruomenėmis organizacijomis (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kÅ«rybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
 
6. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešÅ³jų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali bÅ«ti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšÅ³.
 
PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE, Ä®GYVENDINANT BANDOMĄJÄ® MODELÄ®, FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA
 
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Savivaldybė, suderinus konkurso datą, terminus ir eigą su Priemonės konsultantu, išplatina kvietimą teikti paraiškas. Priemonės konsultantas teikia informaciją ir konsultacijas bendruomeninėms organizacijoms, stiprinant jų gebėjimus teikti kokybiškesnes paraiškas Konkursui.
 
ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos, įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 
EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (?oms) siÅ«lyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę.
 
SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, o jos nesant – savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybės biudžeto lėšÅ³ skyrimo projektams. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-ių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo.
 
FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšÅ³ naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšÅ³ panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.
 
PROJEKTŲ Ä®GYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 
INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.
 
INFORMACINIAI SUSITIKIMAI
Informaciniai susitikimai „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vyks nuotoliniu bÅ«du MS Teams platformoje 2023 m. gegužės 26 d. (penktadienį) 10:00 – 12:00 val. ir 2023 m. birželio 6 d. (antradienį) 14:00 – 16:00 val.
Susitikimai skirti potencialiems pareiškėjams teikti kokybiškesnes paraiškas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, pristatyti Priemonės bandomojo modelio specifiką ir tikslus.
 
Registracija į informacinius susitikimus:
DATA
REGISTRACIJOS FORMA
2023 m. gegužės 26 d. 10:00 - 12:00
2023 m. birželio 6 d. 14:00 - 16:00
 
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.
-  elektroniniu paštu [email protected];
 
-  informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Virginija Šetkienė, 8 610 64152
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937
 
 
DOKUMENTAI:
1.       Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas
2.       Projektų atrankos konkurso paraiškos forma
3.       Projekto įgyvendinimo sąmatos forma
4.       Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte
5.       Paraiškos formos pildymo instrukcijos
6.       Sąmatos formos pildymo instrukcijos


[1] Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Bendruomeninė organizacija turi atitikti kelis požymius: 1) Organizacija veikia konkrečioje vietovėje; 2) Ir jos nariai yra tos vietovės gyventojai (jų atstovai) 3) Ir organizacija siekia viešÅ³jų gyventojų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje įgyvendinimu. Apibrėžime akcentuojama visų tos konkrečios gyvenamosios vietovės gyventojų interesų atstovavimas, o ne tam tikros grupės gyventojų. Todėl organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, kilmės, tautybės, negalios, sveikatos bÅ«klės, profesijos, domėjimosi srities, įsitikinimų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ir kt.), nors ir veikiančios konkrečioje vietovėje - neatitinka bendruomeninės organizacijos sampratos.  


Partneris
Priemonės tvarkos aprašas
Sąmatos pildymo instrukcija
Projekto sąmata
Paraiškos formos pildymo instrukcija
Paraiškos forma

2023-06-19
MERĖ
Seniūnaičių rinkimai 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?