2024 m. gegužės 21 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Karo pabėgėlių iš Ukrainos teisės

Nuo karo agresijos bėgantys ukrainiečiai, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą , pagal Lietuvos Respublikos teisinį reglamentavimą (LR Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties, 94 str. 1 d.) turi teisę:

 

nemokamai gyventi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių ar įmonių, viešÅ³jų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, apgyvendinimo vietose (įskaitant ir savivaldybių panaudos teise valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą), taip pat fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybių įstaigas) savanoriškai pasiÅ«lytose apgyvendinimo vietose;
 
dirbti ir būti atleistais nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, gauti Užimtumo tarnybos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, taip pat verstis individualia veikla, kaip ji apibrėžiama Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;
 
dirbti ar verstis individualia veikla nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos;
 
gauti Sveikatos sistemos įstatyme nurodytą valstybės laiduojamą (nemokamą) sveikatos priežiÅ«rą, taip pat, atsižvelgiant į valstybės biudžeto galimybes, gauti receptinius vaistus sveikatos apsaugos ministro nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka;
 
• socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka gauti socialines paslaugas, kurių skyrimo sąlygas ir finansavimo tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras;
 
naudotis Užimtumo įstatyme nustatytomis darbo rinkos paslaugomis ir užimtumo rėmimo priemonėmis;
Nepilnamečiai asmenys turi teisę mokytis pagal bendrojo ugdymo arba formaliojo profesinio mokymo programą (programas) švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 
Ukrainiečiai karo pabėgėliai turi teisę į bÅ«sto nuomos mokesčio dalies kompensacijas, jei nusprendžia bÅ«stą nuomotis savarankiškai. BÅ«sto nuomos mokesčio dalies kompensacija skiriama asmenims, išsinuomavusiems bÅ«stą savivaldybėje, kurioje yra deklaravę gyvenamąją vietą ar yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, ir nuomos sutartį įregistravo Nekilnojamojo turto registre.
 
Kompensacijos dydis priklauso nuo savivaldybės, kurios teritorijoje asmenys nuomojasi būstą, nuo nuomojamo būsto ploto ir nuo kartu gyvenančių asmenų skaičiaus.
 
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo kreipimosi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dienos.
 
Socialinė parama
 
Laikinąją apsaugą Lietuvoje gavę ukrainiečiai turi teisę gauti šią socialinę paramą:
 
Socialinė pašalpa skiriama, jei vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui neviršija 161,7 Eur (1,5 VRP). Maksimalus socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, neturinčiam pajamų, sudarytų 205,8 Eur (pirmus 6 mėnesius), vėliau (7–12 mėn.) – 176,4 Eur, o jei socialinė pašalpa bÅ«tų mokama ilgiau kaip 12 mėn. – 161,7 Eur.
 
Savivaldybė turi teisę tais atvejais, kai asmens pajamos ne daugiau kaip 50 proc.(tai yra 80,85 Eur) viršija nustatytą ribą socialinei pašalpai gauti (161,7 Eur), patikrinusi asmenų gyvenimo sąlygas ir surašiusi buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, skirti socialinę pašalpą išimties tvarka.
 
Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšÅ³ ukrainiečiams gali bÅ«ti skiriama ir kita socialinė parama: vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa, ar kita socialinė parama (pvz., apmokami įsiskolinimai už bÅ«sto išlaikymą), įvertinus individualią asmens, šiuo atveju senjorų situaciją.
 
Ä® Lietuvą atvykusieji su nepilnamečiais turi teisę į išmokas vaikams (vaiko pinigai) bei 6 mėnesių kompensaciją už ikimokyklinį (priešmokyklinį) ugdymą. Pradėjusiems lankyti ugdymo įstaigas ukrainiečių vaikams suteikiamas mokinių nemokamas maitinimas (priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietÅ«s skiriami nevertinant pajamų) ir parama mokinio reikmenims įsigyti prasidedant mokslo metams.
 
Šalpos senatvės pensiją gali gauti sukakę Lietuvoje nustatytą senatvės pensijos amžių asmenys (vyrai – 64 metai ir 4 mėnesiai, moterys – 63 metai 8 mėnesiai). Šalpos pensijų bazė šiuo metu siekia 173 eurus.
 
Visa informacija apie Lietuvoje teikiamą socialinę paramą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams prieinama vienoje vietoje ukrainiečių kalba: www.lithuaniaforukraine.lt
 
Socialinių paslaugų skyrimo tvarka
 
Socialinės paslaugos skiriamos tokia pat tvarka, kaip ir Lietuvos piliečiams: asmuo kreipiasi dėl socialinių paslaugų į gyvenamosios vietos savivaldybę, savivaldybės socialiniai darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka nustato socialinių paslaugų poreikį ir skiria socialines paslaugas.
 
Laikinąją apsaugą Lietuvoje gavę karo pabėgėliai iš Ukrainos turi teisę gauti šias socialines paslaugas:
 
Asmenys su negalia turi teisę kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl negalios ar specialiųjų poreikių nustatymo. Jiems gali būti skirtos tikslinės kompensacijos.
 
Asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, skirtinos ir mokėtinos tikslinės kompensacijos specialiesiems poreikiams tenkinti.
 
AprÅ«pinimas techninės pagalbos priemonėmis (vežimėliai, vaikštynės, lovos ir pan.).
 
Bendrosios socialinės paslaugos, kurios gali būti teikiamos nenustačius socialinių paslaugų poreikio: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas ir kt.
 
Specialiosios socialinės paslaugos, kurios teikiamos, jei nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų, asmens namuose ar socialinių paslaugų įstaigoje. Šios paslaugos yra dviejų rÅ«šių – socialinės priežiÅ«ros ir socialinės globos.
 
1. Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos atsižvelgiant į nustatytą socialinių paslaugų poreikį. Gali būti teikiama, pavyzdžiui, pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas.
 
2. Socialinė globa teikiama atsižvelgiant į nustatytą socialinės globos poreikį. Tai gali būti: dienos socialinė globa; trumpalaikė socialinė globa; ilgalaikė socialinė globa, taip pat laikinas atokvėpis artimiesiems.
 
Svarbu. Apgyvendinus ukrainiečius
 
1. Valstybės ir savivaldybių įstaigų nekilnojamojo turto, skirto užsieniečių nemokamam apgyvendinimui, sąrašas sudaromas, tvarkomas ir administruojamas Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje (VDV IS arba Palantir).
 
2. Valstybės ir savivaldybių įstaigoms, laikinosios apsaugos suteikimo laikotarpiu pasiÅ«lytose apgyvendinimo vietose, kurios įtrauktos į Palantir, nemokamai apgyvendinusioms užsieniečius, kompensuojamos šios su jų apgyvendinimu susijusios išlaidos:
2.1. karšto vandens ir šildymo išlaidos, įskaitant šildymui ir karštam vandeniui ruošti reikalingo kuro įsigijimo, atvežimo, paruošimo išlaidas;
2.2. elektros energijos, skirtos apšvietimui, šildymui ir kitoms reikmėms, išlaidos;
2.3. geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo išlaidos;
2.4. komunalinių atliekų išvežimo išlaidos;
2.5. dujų tiekimo išlaidos.
 
3. Savivaldybių administracijoms kompensuojamos faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su neatlygintinu maitinimo paslaugų teikimu ar higienos prekių tiekimu. Jos apskaičiuojamos atsižvelgiant į savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų, gavusių laikinosios apsaugos statusą, skaičių už laikotarpį, skaičiuojamą praėjus 33 kalendorinėms dienoms nuo šių asmenų užsiregistravimo Migracijos departamente iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo dienos. Didžiausios kompensuojamos išlaidos – 6 eurai už asmenį per dieną.
 
4. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, gavusi iš asignavimų valdytojų ir savivaldybių administracijų apibendrintą informaciją dėl kompensuotinų išlaidų, žr. 1, 2 punktus, (įskaitant valstybės valdomų bendrovių ar įmonių, viešÅ³jų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, informaciją), parengia ir teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybei pateikia nutarimo projektą dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimo išlaidų kompensavimo.
 
5. Jei apgyvendinimo vieta (patalpa) nėra karo pabėgėlio iš Ukrainos naudojama daugiau nei savaitė be išankstinio pranešimo apie pateisinamas priežastis (pvz. guldymas į ligoninę, darbo pobÅ«dis ar pan., tai yra rimtos, objektyvios priežastys), apgyvendinimo vieta atlaisvinama ir joje gali bÅ«ti apgyvendinami kiti karo pabėgėliai iš Ukrainos. Visais atvejais asmuo privalo informuoti apgyvendinimo vietos administraciją apie pasikeitimus dėl jam suteiktos apgyvendinimo vietos. Atkreiptinas dėmesys, kad žodis „gyventi“ reiškia tęstinį veiksmą, tad jei asmuo negyvena nuolatos, jo vieta turi bÅ«ti pasiÅ«lyta šios vietos laukiančiam ir prieglobsčio siekiančiam kitam karo pabėgėliui iš Ukrainos. PranešÄ™s apie laikiną išvykimą iš užimamos gyvenamosios vietos karo pabėgėlis iš Ukrainos, turi teisę išvykti ne ilgesniam negu 2 savaičių laikotarpiui, jei ir po 2 savaičių ketina toliau gyventi toje pačioje, jam suteiktoje patalpoje (kambaryje). Taip pat siÅ«lytina numatyti paliktų daiktų laikymo / saugojimo sąlygos, tai yra, jei ukrainietis išvyksta, bet palieka asmeninius daiktus. Visos šios sąlygos turi bÅ«ti aptartos panaudos sutartyje ar (ir) bendrabučio (objekto) vidaus tvarkos taisyklėse, kurias ukrainietis pasirašo prieš apgyvendinimą (arba jau apgyvendinimo metu).
 
6. Karo pabėgėlis iš Ukrainos įsipareigoja tinkamai naudotis jam suteikta patalpa (kambariu), ją prižiÅ«rėti laikyti tvarkingą (į šią sąvoką įeina suteikto gyvenamo ploto – kambario – valymas ir šiukšlių iš jų šalinimas), laikytis nustatytų sanitarijos taisyklių, susijusių su to pastato, kuriame yra apgyvendinimo patalpa, eksploatavimu ir priešgaisrinės saugos reikalavimais, neperleisti tos patalpos ir nesubnuomoti, nepažeisti kitų pastate esančių patalpų savininkų ir (ar) naudotojų teisių bei interesų. Šias nuostatas rekomenduojama įtraukti į bendrabučio (objekto) vidaus tvarkos taisykles, su kuriomis ukrainietis supažindinamas prieš apgyvendinimą (arba jau apgyvendinimo metu).
 
7. Teisės „nemokamai gyventi“ užsieniečiui numatymas siejamas su neatlygintinu gyvenamųjų patalpų (apgyvendinimo vietų) suteikimu. Tačiau tai neturi bÅ«ti siejama su neatlygintinu kitų papildomų paslaugų teikimu (tokių kaip skalbimas (tokiu atveju, jei bendrabutis neturi skalbimo mašinų, ir perka skalbimo paslaugas kitur), patalpų (kambarių) valymas, indų pirkimas ir pan.) neatlygintinai. Visos kitos papildomos paslaugos, kaip bendrų patalpų valymas, virtuvės naudojimosi (pvz., už inventoriaus sunaudojimą gali bÅ«ti nustatytas simbolinis mokestis), patalynės keitimo, skalbimo paslaugos turi bÅ«ti mokamos, kai karo pabėgėlis gauna laikinosios apsaugos statusą ir įgyja teisę į socialinę paramą (kai faktiškai gaunamos piniginės išmokos).
 
8. Svarbu paminėti, kad neatlygintinos apgyvendinimo patalpos suteikėjas turi teisę tikrinti tokios patalpos/ bÅ«sto bÅ«klę, taip pat tikrinti, ar šis bÅ«stas naudojamas pagal paskirtį, ar laikomasi panaudos sutartyje ar (ir) bendrabučio (objekto) vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų sąlygų. Apgyvendinimo patalpos suteikėjui siÅ«loma nusimatyti tokią galimybę (tikrinti patalpos bÅ«klę) iš anksto suderinus su apgyvendinamu/apgyvendintu asmeniu, pvz. vidaus tvarkos taisyklėse.
 
9. Tais atvejais, kai karo pabėgėliai iš Ukrainos (pvz., apgyvendinti trumpalaikio apgyvendinimo vietose) atsisako vieno ar kito jiems siÅ«lomo neatlygintai naudotis bÅ«sto, siÅ«lytina surašyti Apgyvendinimo vietos atsisakymo aktą, kuriame bÅ«tų nurodyta, jog atsisakęs siÅ«lomo bÅ«sto karo pabėgėlis iš Ukrainos supranta tokio savo poelgio pasekmes bei prisiima atsakomybę per X dienų (darbo ar kalendorinių, terminą numato pats nekilnojamojo turto valdytojas) susirasti sau bÅ«stą pats. Jei karo pabėgėlis iš Ukrainos atsisako pasirašyti tokį aktą, tuomet aktas surašomas ir pasirašomas asmens, kuris jį parengė.
 
Svarbu pažymėti, kad karo pabėgėliai iš Ukrainos negali piktnaudžiauti savo teise į nemokamą apgyvendinimą – atsisakę jiems siÅ«lomų neatlygintinai naudoti bÅ«stų, jie atsisako realizuoti savo teisę neatlygintinai gyventi valstybės ar savivaldybės pasiÅ«lytuose bÅ«stuose. Taip pat svarbu patiems karo pabėgėliams iškomunikuoti, kad šiuo metu esant bÅ«stų trÅ«kumui, siÅ«lome tai, ką turime, tačiau visos mÅ«sų siÅ«lomos apgyvendinimo vietos atitinka bÅ«tinus gyvenamosios vietos standartus. Jei mÅ«sų pasiÅ«lytos apgyvendinimo vietos nėra tinkamos karo pabėgėliams iš Ukrainos, jie yra laisvi savarankiškai surasti bei nuomotis jiems tinkamą bÅ«stą
 
10. Pasikeitus apgyvendinimo aplinkybėms objekte, pvz. išsikrausčius ukrainiečiams, apgyvendinus kitus ukrainiečius, nelikus laisvų vietų ir pan., privaloma patikslinti (arba perduoti duomenis atsakingam asmeniui) esamus duomenis Palantir.
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Zarasų rajono savivaldybė 2022-11-17 13:51:40
MERĖ
Darbas jaunimui vasarą
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?